Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego IMPULS.STORE

Szanujemy Państwa prywatność. Ochrona danych osobowych Użytkowników naszego sklepu internetowego jest dla nas priorytetem. W tym dokumencie (nazywanym dalej także: „Polityką Prywatności”) wyjaśniamy m.in. jak i dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe w naszym sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://impuls.store (dalej także jako „Serwis”). Są tu też informacje o tym jakie przysługują Państwu prawa jako osób których dane przetwarzamy. Osoby korzystające z Serwisu są w Polityce Prywatności określane także jako: „Użytkownicy”.

Administratorem danych osobowych w ramach Serwisu jest IMPULS.STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bądzyń, przy ul. Stanisławowska 21, kod pocztowy: 95-080, KRS: 0000847643 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) REGON: 386377889, NIP: 7282845254, dalej także jako: „Administrator” albo „impuls.store”.

Dane kontaktowe IMPULS.STORE:

 • Adres do korespondencji: ul. Stanisławowska 21; 95-080 Bądzyń
 • Adres e-mail: [zamowienia@impuls.store]
 • Numer telefonu: [+48 518 302 580]

Zapewniamy, że pozyskane dane są przetwarzane w sposób zgodny z prawem i w uzasadnionych celach. Przestrzegamy prawa do ochrony prywatności i zapewniamy, że dane osobowe Użytkowników będą odpowiednio chronione. Państwa dane osobowe są przetwarzane w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Pewne zwroty użyte w Polityce Prywatności, rozpoczynające się wielką literą, niezdefiniowane w tym dokumencie mają znaczenie takie jak nadane w Regulaminie Serwisu, dostępnym tutaj: [https://impuls.store/regulamin/]

Jak zbieramy Państwa dane?

IMPULS.STORE uzyskuje informacje o Użytkownikach w ramach Serwisu w następujący sposób:

 • Poprzez korzystanie przez Użytkowników z Serwisu, m.in. dobrowolne wprowadzenie informacji przez Użytkowników w Serwisie np. gdy Użytkownik rejestruje Konto lub zawiera Umowę Sprzedaży,
 • Gdy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem za pomocą Formularza Kontaktowego;
 • Poprzez kontakt z Użytkownikiem np. skierowanie prośby o wyrażenie opinii o Produkcie lub Usługach Administratora;
 • Poprzez zapisywanie plików cookie w urządzeniach końcowych.

Jakie dane zbieramy?

Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko i (w przypadku przedsiębiorców) nazwa firmy
 • Nazwa Użytkownika w Serwisie
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Numer NIP
 • Adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności (tj. ulicę, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwo) i adres dostawy
 • płeć (poprzez zaznaczenie formy zwracania się Pani/Pan)
 • numer rachunku bankowego
 • adres IP

Może zdarzyć się, że Administrator będzie przetwarzać także inne dane osobowe, które Użytkownik samodzielnie nam dostarczy.

W jakim celu zbieramy Państwa dane i jak długo je przechowujemy?

Cel, podstawa prawna, okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynika z działań podjętych przez danego Użytkownika w Serwisie.

Cel przetwarzania danych Podstawa przetwarzania danych Okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych Wymóg podania danych (umowny lub ustawowy*)
Rejestracja i prowadzenie Konta w Serwisie Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) Od dnia rejestracji Konta do czasu usunięcia Konta przez Użytkownika lub Administratora Imię i nazwisko

Nazwa Użytkownika

Adres e-mail

Płeć

Adres IP

Umowny – podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem.
Świadczenie Usługi Schowek Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) Do momentu usunięcia Produktu ze Schowka lub do dnia zawarcia Umowy Sprzedaży Adres IP

Nazwa Użytkownika

Umowny – podanie danych jest warunkiem świadczenia usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usługi przez Administratora.
Zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) Okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy Sprzedaży. Imię i nazwisko i (w przypadku przedsiębiorców) nazwa firmy

Nazwa Użytkownika w Serwisie

adres e-mail

Numer telefonu

Numer NIP (w przypadku chęci uzyskania faktury)

Adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności (tj. ulicę, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwo) i adres dostawy

płeć

numer rachunku bankowego

adres IP

Umowny – podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem.
Newsletter Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) Do dnia odwołania zgody. Adres e-mail Umowny – podanie danych jest warunkiem świadczenia usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usługi przez Administratora.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) Nie dłużej niż przez 3 lata od dnia zawarcia ostatniej Umowy Sprzedaży przez danego Użytkownika chyba że wcześniej Użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jej/jego danych na cele marketingu bezpośredniego Adres e-mail nie dotyczy
Formularz kontaktowy Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) Okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora przez Użytkownika. Imię i nazwisko

Adres e-mail

Umowny – podanie danych jest warunkiem świadczenia usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usługi przez Administratora.
Wyrażenie przez Klienta opinii o Produkcie Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) Nie dłużej niż przez okres dostępności danego Produktu. Nazwa Użytkownika

Adres e-mail

nie dotyczy
Rozpatrzenie reklamacji Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) Okres niezbędny do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji. Imię i nazwisko

Adres e-mail

Adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności

Numer telefonu

Inne dane dostarczone ewentualnie przez Użytkownika w ramach reklamacji

Ustawowy
Rozliczenie transakcji oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie dokumentów rachunkowych lub podatkowych (co do zasady do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) Imię i nazwisko;

adres zamieszkania lub prowadzenia działalności, nazwa firmy

NIP

Ustawowy

 

Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych?

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania przez Administratora danych osobowych, które jej dotyczą, w szczególności:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego o prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym profilowania na tej podstawie;
 3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
 4. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli dane Użytkownika są przetwarzane przez Administratora na zgody, to Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z uprawnień, o których mowa w pkt 1-4 powyżej Użytkownik może skorzystać poprzez kontakt z Administratorem, na dane kontaktowe wskazane na początku Polityki Prywatności.

Czy przekazujemy komuś Państwa dane?

Dane osobowe Użytkowników i Klientów Serwisu mogą być przekazane przez Administratora podmiotom trzecim (tzw. odbiorcom). Kategorie odbiorców, którym Administrator może przekazać dane osobowe są następujące:

 • przewoźnicy – w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi;
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych, kartą płatniczą lub formuły płatniczej „Shoper płatności” Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta odpowiednim podmiotom obsługującym powyższe płatności w Serwisie na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta. W tym zakresie dane osobowe Użytkowników i Klientów mogą być udostępnione w szczególności następującym podmiotom:
  • Blue Media S.A., KRS: 0000320590;
  • ING BANK ŚLĄSKI S.A., KRS: 0000005459;
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług (w szczególności dostawcy oprogramowania do prowadzenia Serwisu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania celów przetwarzania danych określonych w Polityce Prywatności;
 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania celów przetwarzania danych określonych w Polityce Prywatności

Przekazywanie danych osobowych Użytkownika lub Klienta do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) następować będzie w związku z:

 1. świadczeniem przez Bank na rzecz Administratora usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet
 2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez Klientów przy użyciu instrumentów płatniczych
 3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Administratorem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami

W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Administratora przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Administratora.

Przekazywanie danych osobowych Użytkownika lub Klienta do Blue Media. następować będzie w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyte Produkty przez Blue Media w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Shoper płatności” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Administratora, a także celu weryfikacji przez Blue Media należytego wykonania takich umów.

W przypadku, gdy podanie danych osobowych następuje w celu przekazania danych osobowych do Blue Media przed zawarciem Umowy Sprzedaży, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Administratora.

W przypadku przekazania danych osobowych do Blue Media w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Blue Media w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Shoper płatności” i udostępnieniem tej formuły przez Administratora, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Blue Media

W wyniku korzystania z Serwisu i Usług, dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane do USA, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazywanie danych do USA następuje w następujące sposoby:

 • do portalu społecznościowego Facebook lub serwisu społecznościowego Instagram (prowadzonego przez spółkę: Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) za pośrednictwem odpowiedniej „wtyczki” (Plugin odpowiedniego serwisu) w Serwisie. Plugin zawiera logo danego serwisu społecznościowego. Plugin pozwala na połączenie Użytkownika bezpośrednio z jego profilem w danym portalu społecznościowym. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik korzystał z Serwisu IMPULS.STORE.
 • do spółki Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA) w wyniku korzystania z plików cookies.

Przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych opiera się na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Profilowanie będzie mieć na celu dopasowania ofert sprzedaży do spodziewanych preferencji Użytkownika, m.in. na podstawie dotychczasowych zakupów lub uprzednio przeglądanych ofert.

Zapewniamy, że zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie nie wywoła negatywnych skutków po stronie Użytkownika.

Cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownika Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownika mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych podmiotów, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski.

Zmiana Polityki Prywatności

Polityka Prywatności obowiązuje od dnia [23.07.2020].

Administrator jest uprawniony do zmiany Polityki Prywatności z ważnych powodów np.

 • rozszerzenie lub modyfikacja funkcjonalności Serwisu,
 • wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu usług, w szczególności wprowadzenia odpłatności za niektóre lub wszystkie usługi,
 • zmiany wymagań technicznych koniecznych dla działania Serwisu, w szczególności dotyczących urządzeń i systemu teleinformatycznego użytkownika końcowego, zmiany warunków technicznych świadczenia usług, wystąpienia nowych rodzajów ryzyka związanego ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
 • konieczności dokonania zmian Polityki Prywatności o charakterze technicznym nie wpływającym na treść praw i obowiązków Stron, w szczególności usunięcia pomyłek i błędów, zmiany odnośników,
 • konieczności dostosowania Polityki Prywatności do obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie świadczonych usług,
 • konieczności dostosowania świadczonych usług lub treści Polityki Prywatności do orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych,
 • dostosowania Polityki Prywatności do najlepszych praktyk świadczenia usług i ochrony użytkowników,
 • zmiany danych Administratora ujawnionych w Polityce Prywatności, w szczególności danych teleadresowych.

Administrator zawiadomi Użytkowników o zmianie Polityki Prywatności poprzez:

 • komunikat widoczny przez Użytkownika po otwarciu głównej strony internetowej Serwisu oraz link do treści nowej Polityki Prywatności
 • przesłanie zarejestrowanym Użytkownikom informacji o zmianie Polityki Prywatności wraz z odnośnikiem do tekstu jednolitego Polityki Prywatności pocztą elektroniczną.

Dalsze korzystanie z Serwisu oznaczać będzie akceptację Użytkowników na wprowadzone zmiany.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium