Regulamin

IMPULS.STORE

REGULAMIN KONKURSU IMPULS.STORE

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin reguluje przebieg Konkursu („Konkurs”) i zasady udziału w nim („Regulamin”). Aby wziąć udział w Konkursie, zgłaszający musi zaakceptować niniejszy Regulamin. Zgłoszenie udziału w Konkursie w sposób określony w pkt 4. Regulaminu, jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu.

1.2 Organizatorem Konkursu jest IMPULS.STORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bądzynie (Bądzyń 95-080), ul. Stanisławowska 21, NIP: 7282845254, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000847643, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Organizator”).

2. Zasady ogólne Konkursu

2.1 Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook prowadzonym przez Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park (dalej: „Facebook”), na fanpage’u Organizatora https://www.facebook.com/www.impuls.store/, (dalej: „Fanpage”) oraz za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram prowadzonego przez Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park (dalej: „Instagram”), na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/impuls_store/ (dalej: „Profil”). Zgłoszenia będą przyjmowane na zasadach określonych w pkt 4 Regulaminu.

2.2 Nagrodę w konkursie stanowi bon (w formie wirtualnej) na zakupy w sklepie internetowym Organizatora (https://www.impuls.store/) o wartości 100 zł (dalej: „Nagroda”). Liczba Nagród wynosi 4 bony. Data ważności bonu stanowiącego Nagrodę wynosić będzie 3 (trzy) miesiące od dnia opublikowania wyników Konkursu (po upływie daty ważności bonu, nie będzie można z niego skorzystać). Nagroda może zostać wykorzystana wyłącznie w celu dokonywania zakupów w sklepie internetowym Organizatora. Nagrody nie można wymienić na pieniądze lub inne prawa majątkowe. Zwycięzca Konkursu nie ma również prawa do odpłatnego przeniesienia Nagrody na inną osobę.

2.3 Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.

2.4 Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2.5 Konkurs nie stanowi loterii, loterii fantowej, gry hazardowej, zakładu, promocyjnej loterii, której wynik zależy od przypadkowego trafienia, lub jakiejkolwiek innej formy hazardu.

2.6 Niniejszy Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób przeprowadzany, popierany ani sponsorowany przez Facebook oraz Instagram ani jakąkolwiek firmę z nim związaną. Facebook i Instagram zwolnione z odpowiedzialności wobec roszczeń Uczestników Konkursu związanych z Konkursem.

3. Kto może wziąć udział w Konkursie

3.1 W Konkursie mogą brać udział osoby:

a) mające pełną zdolność do czynności prawnych,

b) zamieszkałe w Polsce,

c) mające w chwili składania Zgłoszenia ukończone 18 lat,

3.2 Następujące osoby nie mogą brać udziału w Konkursie ani być uznawane za Uczestników:

a) pracownicy Organizatora, także ich krewni pierwszego i drugiego stopnia;

b) inne osoby, które są bezpośrednio lub pośrednio powiązane zawodowo z Organizatorem oraz ich krewnymi pierwszego i drugiego stopnia;

Jeżeli którakolwiek z osób wskazanych w niniejszym ustępie przystąpi do Konkursu, nie zostanie ona uznana za Uczestnika.

4. Zadanie konkursowe. Zasady uczestnictwa w Konkursie

4.1 Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie zadane w poście konkursowym zmieszczonym na Fanpage’u Organizatora na Facebook’u albo Profilu Organizatora na Instagramie. Aby przystąpić do Konkursu, osoba przystępująca („Uczestnik”) powinna opublikować zgłoszenie zgodnie z pkt. 4.2.

4.2. Zgłoszenie konkursowe uznaje się za poprawne, jeśli:

a) treść odpowiedzi na pytanie konkursowe jest opublikowana w czasie trwania Konkursu, w formie komentarza pod postem konkursowym na Fanpage’u albo Profilu Organizatora.

b) odpowiada zadaniu konkursowemu zgodnie z pkt 4.1.

4.3 Konkurs rozpoczyna się w dniu opublikowania postu konkursowego na Fanpage’u oraz Profilu (znaczenie ma zdarzenie wcześniejsze) i kończy się w dniu 04.10.2020 o godzinie: 23:59 czasu polskiego (CET).

4.4 Próby dokonania zgłoszenia w innej formie niż zgodnie z pkt 4.2 Regulaminu, w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail, nie będą uwzględniane.

4.5 Zgłaszający, którzy spełniają wymagania określone w niniejszym punkcie oraz w pkt 3 Regulaminu są zwani łącznie „Uczestnikami”, a każdy z nich indywidualnie zwany jest „Uczestnikiem”.

4.6 Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz, tzn.

 • może zamieścić tylko jeden komentarz zawierający odpowiedź na pytanie konkursowe. W przypadku opublikowania więcej niż jednego komentarza, zawierającego odpowiedź na pytanie konkursowe, pod uwagę będzie brany pierwszy komentarz;

 • może zamieścić odpowiedź na pytanie konkursowe tylko na jednym z portali społecznościowych, za pośrednictwem których Konkurs jest organizowany. W przypadku zgłoszenia na obydwu portalach społecznościowych, pod uwagę brane będzie zgłoszenie opublikowane wcześniej.

4.7 O wygranej zadecyduje jury, złożone z pracowników Organizatora (dalej: „Jury). Jury spośród opublikowanych komentarzy wyłoni odpowiedzi 4 (czterech) Uczestników, które cechować się będą największą, w ocenie Jury, oryginalnością i kreatywnością. Jury wyłoni cztery zwycięskie odpowiedzi opublikowane na Instagramie. Każdy ze zwycięzców Konkursu otrzyma jedną Nagrodę (tj. jeden bon, o którym mowa w pkt. 2.2. Regulaminu). Decyzja Jury jest ostateczna.

4.8 Organizator poinformuje Uczestników o rozpoczęciu konkursu i zadaniu konkursowym zamieszczając post na Fanpage’u i na Profilu.

4.9 Organizator poinformuje Uczestników o wynikach Konkursu możliwie jak najszybciej, nie później jednak niż w dniu 5 października 2020 r. do godziny 23:59 czasu polskiego (CET). Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana w formie samodzielnego posta na Fanpage’u i na Profilu..

4.10 W celu otrzymania Nagrody, zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość na Instagramie. Zgłaszając się po odbiór Nagrody, Zwycięzca powinien podać swoje dane osobowe tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail.

4.11. Zwycięzca jest zobowiązany zgłosić się po odbiór Nagrody, w terminie siedmiu dni od daty opublikowania wyników Konkursu, w przeciwnym wypadku zastosowanie będzie miała procedura określona w punkcie 4.12

4.12. Brak zgłoszenia po odbiór Nagrody w terminie lub niepodanie danych przez zwycięzcę Konkursu, oznacza utratę prawa do Nagrody

5. Odpowiedzialność

5.1 Jeżeli Organizator ma podstawy, by podejrzewać Uczestnika o oszustwo, nadużycia lub nieuczciwe zachowanie, Organizator zastrzega sobie prawo (wedle własnego uznania) do dyskwalifikacji Uczestnika lub osoby, która w jego zasadnej opinii jest odpowiedzialna za takie działania lub z nimi powiązana.

5.2 Wszelkie postępowania Uczestników niezgodne z niniejszym Regulaminem skutkować będą dyskwalifikacją Uczestnika z Konkursu. Uczestnik zdyskwalifikowany nie ma prawa do uzyskania Nagrody.

7. Dane osobowe

7.1 Dane osobowe podane przez Uczestników, w tym m.in. ich imię, nazwisko, adres e-mail, lub inne dane przekazane Organizatorowi, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, kontaktu z Uczestnikami oraz wydaniu Nagród Zwycięzcom Konkursu.

7.2. Organizator pełni funkcję administratora danych w odniesieniu do danych osobowych Uczestników. Przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z przepisami prawa, w tym zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanym dalej „RODO”.

7.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celu przeprowadzenia Konkursu i kontaktu z Uczestnikiem, jest zgoda (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. A RODO), której Uczestnik udziela przy zgłoszeniu uczestnictwa w Konkursie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jest warunkiem dokonania zgłoszenia i udziału w Konkursie. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu.

Ponadto, dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu:

 • kontaktu ze zwycięzcami, aby wydać Nagrodę (podstawą prawną jest wówczas wykonanie zobowiązania przez Organizatora – art. 6 ust. 1 lit. B RODO). Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wydania Nagród;

 • archiwalnych (dowodowych), na potrzeby rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub realizacji i obrony roszczeń związanych z przeprowadzeniem Konkursu (podstawą prawną jest wówczas uzasadniony interes Organizatora – art. 6 ust. 1 lit. F RODO). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu.

Dane osobowe zwycięzców Konkursu zostaną opublikowane na Fanpage’u oraz Profilu Organizatora, a zatem odbiorcami danych zwycięzców Konkursu będą osoby mające dostęp do treści postów, zawierających ogłoszenie wyników Konkursu.

7.3 Osoby których dane dotyczą mają prawo do dostępu do danych osobowych ich dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego jak również ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego lub z uwagi na szczególną sytuację, zgodnie z RODO.

7.4 Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, z tym, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.5 Dodatkowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zawiera polityka prywatności dostępna na stronie internetowej Organizatora: https://impuls.store/polityka-prywatnosci/.

8. Reklamacje

8.1 Zgłaszający mogą kontaktować się z Organizatorem, wysyłając wiadomości na adres mailowy kontakt@impuls.store.pl

8.2 Bez uszczerbku dla praw konsumenta przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Zgłaszający może skierować do Organizatora reklamację dotyczącą Konkursu.

8.3 Reklamacja może zostać złożona, w formie listu poleconego wysłanego na adres Organizatora wskazany w ustępie 1.2 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@impuls.store.pl, do 30 dni po zakończeniu Konkursu.

8.4 W celu usprawnienia identyfikacji osoby składającej reklamację i przedmiotu reklamacji, reklamacja powinna zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, adres składającego reklamację lub adres e-mail, szczegółowy opis reklamacji i powód jej złożenia, oraz działania, podjęcia których składający reklamację żąda od Organizatora.

8.5 Organizator zobowiązuje się odnieść do każdej reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania (jeżeli została zgłoszona do 30 dni po zakończeniu konkursu zgodnie z pkt 8.1). Na reklamację wysłaną e-mailem, Organizator odpowie również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na reklamację złożoną na piśmie, Organizator odpowie listem poleconym lub e-mailem (jeżeli osoba składająca reklamację wskazała kontaktowy adres e-mail).

9. Postanowienia końcowe

9.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w poście konkursowym.

9.2 Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO IMPULS.STORE

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zwany dalej Regulaminem.
 2. Niniejszy Regulamin określa:
  • rodzaj i zakres usług świadczonych przez sklep internetowy, znajdujący się pod adresem internetowym impuls.store,  zwany dalej Serwisem;
  • warunki świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis;
  • tryb postępowania reklamacyjnego;
  • warunki zawierania i rozwiązywania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora w ramach Serwisu.
 3. Regulamin jest udostępniony w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Serwisie. Użytkownicy Serwisu nie są związani postanowieniami Regulaminu, które nie zostały im udostępnione w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 4. Administrator informuje Użytkowników o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. zagrożeniem osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu Użytkownika złośliwym oprogramowaniem takim jak np. wirusy czy konie trojańskie. Aby uniknąć takich zagrożeń Użytkownik powinien zainstalować na swoim komputerze lub innym urządzeniu mobilnym z dostępem do Internetu oprogramowanie antywirusowe, które powinno być na bieżąco aktualizowane.
 • 2 Definicje

W Regulaminie poniższe zwroty mają następujące znaczenie:

 1. Administrator lub Sprzedawca – Impuls.Store SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bądzyń, przy ul. Stanisławowska 21 kod pocztowy: 95-080, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000847643 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) REGON: 386377889, NIP: 7282845254; adres e-mail: kontakt@impuls.store; telefon kontaktowy: 607 773 475
 2. dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w te dni, zgodnie z polskim ustawodawstwem.
 3. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Konsument – Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego tj. będący osobą fizyczna, zawierającym ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto – oznaczony indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie informatycznym Administratora.
 7. Produkt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma, znajdująca się w aktualnej ofercie Sprzedawcy, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
 9. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu(ów) ze Sprzedawcą.
 11. Koszyk – funkcjonalność Serwisu, umożliwiająca Użytkownikowi składanie modyfikację danych Zamówienia, które Użytkownik zamierza złożyć, takich jak na przykład: ilość Produktów, usunięcie Produktu lub jego dodanie.
 12. Polityka Prywatności – odrębny dokument w systemie informatycznym Administratora, zawierający postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Wyrażenia w liczbie pojedynczej odnoszą się, jeśli wynika to z kontekstu, także do liczby mnogiej, i odwrotnie.

 • 3 Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis
 1. Administrator zobowiązuje się świadczyć Usługi w sposób stały, z zastrzeżeniem przerw związanych z koniecznością przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub związanych z aktualizacją Serwisu.
 2. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:
  • Konto;
  • Usługa polegająca na możliwości składania zamówień w sklepie internetowym, co prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży;
  • Schowek
  • Newsletter;
 3. Podczas korzystania z Serwisu możliwe jest, aby Administrator wysyłał Użytkownikom powiadomienia typu „push”. Użytkownik może w każdej chwili zablokować tego typu powiadomienia lub włączyć je ponownie.
 • 4 Zasady korzystania z Serwisu

Korzystając z Serwisu zabronione jest:

 1. zamieszczanie obraźliwych, nielegalnych lub wprowadzających w błąd treści lub treści, które naruszają prawa przysługujące nam lub osobom trzecim;
 2. wykorzystywanie Serwisu w celu publikowania reklam, wysyłania wiadomości niechcianych, szkodliwych, lub tzw. „łańcuszków”;
 3. podejmowanie wszelkich działania, które mogą utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu (w tym nakładanie nieuzasadnionego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia na naszą infrastrukturę);
 4. wykorzystywanie Serwisu w celu wysyłania lub odbierania materiałów, które niosą ze sobą zagrożenia techniczne (w tym wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków, szkodliwych elementów, uszkodzonych danych, złośliwego oprogramowania);
 5. podejmowanie prób obejścia środków zabezpieczających lub zabezpieczeń sieciowych, w tym próby uzyskania dostępu do danych osób trzecich oraz przechwytywanie danych;
 • 5 Konto
 1. Korzystanie z usługi Konta uzależnione jest od dokonania przez Użytkownika rejestracji, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W formularzu tym należy podać następujące informacje:
  • imię i nazwisko Użytkownika;
  • adres e-mail Użytkownika;
  • numer telefonu Użytkownika;
  • adres korespondencyjny Użytkownika;
  • hasło;
  • ewentualnie NIP Użytkownika – w przypadku chęci uzyskania faktury.
 2. Hasło nie może być krótsze niż 6 znaków, powinno zawierać co najmniej 1 cyfrę i co najmniej 1 znak specjalny.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail (na podany adres poczty elektronicznej), wraz z linkiem służącym do potwierdzenia rejestracji. Umowa o świadczenie usługi Konta zawierana jest z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych dostępu do swojego Konta oraz do dołożenia należytej staranności, aby nie dopuścić do ich zgubienia lub nabycia przez osoby trzecie. W przypadku dostępu osób trzecich lub jakiegokolwiek innego naruszenia bezpieczeństwa danych dostępowych do Konta, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane w wyniku podania przez Użytkownika swojego hasła osobom trzecim.
 5. W przypadku utraty hasła do Konta, Użytkownik może ustanowić nowe hasło przy pomocy funkcji „zapomniałeś hasła?”, przy znajomości adresu e-mail przypisanego do Konta.
 6. Umowa o świadczenie usługi Konta jest zawierana na czas nieokreślony. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie.
 7. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta (tj. do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym), w każdym czasie, poprzez skorzystanie z odpowiedniej zakładki w Serwisie.
 8. Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika (wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku gdy:
  • Użytkownik narusza Regulamin i taki stan trwa pomimo upomnienia Użytkownika ze strony Administratora
  • Stwierdzenia nieaktywności Konta (tj. nie złożenia żadnego zamówienia) przez okres co najmniej 12 miesięcy.
 9. O usunięciu Konta, Administrator powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Administrator ma prawo odmówić rejestracji Konta Użytkownika, którego Konto zostało uprzednio usunięte z przyczyn wskazanych w pkt 7.1. niniejszego paragrafu.
 11. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
 12. Za pośrednictwem Konta, Użytkownik może sprawdzić historię zakupionych Produktów.
 13. W ramach Konta świadczona jest też nieodpłatnie usługa „Lista Życzeń”.
 14. Usługa ” Lista Życzeń ” polega na umożliwieniu Użytkowniku zapamiętania wybranego Produktu poprzez dodania go do Listy Życzeń – odpowiedniej zakładki Konta – również po zakończeniu sesji przeglądarki.
 • 5 Umowa Sprzedaży
 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży, Użytkownik powinien złożyć Zamówienie.
 2. Produkty, na które Użytkownik zamierza złożyć Zamówienie, powinny być dodane do Koszyka. Użytkownik dodaje Produkty do Koszyka poprzez odpowiedni przycisk w Serwisie.
 3. Po skompletowaniu Produktów w Koszyku, celem złożenia Zamówienia, Użytkownik powinien przejść do formularza Zamówienia, poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk w zakładce Koszyka.
 4. Użytkownik może składać Zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu.
 5. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta w Serwisie, jednak w przypadku posiadania Konta, formularz zamówienia jest automatycznie uzupełniany danymi z Konta (mogą być one jednak zmienione przed złożeniem Zamówienia).
 6. W formularzu Zamówienia, Użytkownik powinien wskazać:
  • Adres e-mail
  • Imię i nazwisko
  • Numer telefonu
  • Adres (nazwa ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy)
  • Adres do dostawy (jeśli jest inny niż adres Użytkownika)
 7. Użytkownik w formularzu Zamówienia może złożyć dyspozycję wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT. W wypadku złożenia przez Użytkownika dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT, wymagane jest dodatkowo wskazanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 8. Użytkownik do czasu złożenia Zamówienia, ma możliwość modyfikacji jego treści (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) lub wybrania innych Produktów, w tym celu klika w odpowiednie pole.
 9. Formularz Zamówienia, w zakresie rodzaju oraz ilości Produktów, uzupełniany jest automatycznie danymi z Koszyka.
 10. Procedura składania Zamówienia kończy się w momencie kliknięcia przez Użytkownika w przycisk oznaczony napisem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub przycisku o podobnej treści). Dokonanie tej czynności oznacza złożenie Zamówienia i prowadzi w konsekwencji do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.
 11. Umowa Sprzedaży zawierana jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia jest wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku Użytkownika posiadającego Konto w Serwisie, potwierdzenie zamówienia będzie też dostępne w Koncie, w odpowiedniej zakładce.
 • 6 Ceny
 1. Wszelkie ceny Produktów podane w Serwisie są:
  • cenami brutto (uwzględniają podatek VAT)
  • podawane są w złotych polskich (PLN)
  • nie uwzględniają kosztów dostawy
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen w każdym czasie. Zmiany cen nie będą dotyczyć Zamówień oraz Umów Sprzedaży zawartych przed opublikowaniem zmiany cen w Serwisie.
 • 7 Płatność
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym;
  • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • Płatność kartą lub przelewem przy wykorzystaniu zewnętrznych elektronicznych systemów płatności
  • Płatność przy wykorzystaniu platformy Twisto.pl – formuła zakupowa “Kup z Twisto” (usługa świadczona przez Twisto Polska sp. z o.o., KRS: 0000689624)
 2. Wybór sposobu płatności Klient dokonuje w formularzu Zamówienia.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku niedokonania płatności w tym terminie, zamówienie jest anulowane. Numer rachunku bankowego właściwy do dokonania przelewu zostanie podany Klientowi w treści Zamówienia lub w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzeniem zamówienia.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności kartą lub przelewem przy wykorzystaniu zewnętrznych elektronicznych systemów płatności, po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje w sposób przekierowany na stronę danego operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a wybranym operatorem płatności. Zapłata dokonywana jest z chwilą zakończenia operacji płatniczej pomiędzy Klientem a wybranym operatorem płatności.
 5. Za datę uiszczenia ceny, uznaje się datę zaksięgowania kwoty odpowiadającej wartości Zamówienia na rachunku bankowym Administratora.

 

 • 8 Dostawa
 1. W formularzu Zamówienia, Klient określa sposób dostawy Produktu(ów). Produkty są dostarczane:
  • Przesyłką poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej;
  • Przesyłką kurierską, za pośrednictwem firm kurierskich, z którymi współpracuje Sprzedawca (wskazanymi w Serwisie).
   • W ramach dostawy za pośrednictwem kuriera, możliwa jest dostawa z użyciem tzw. paczkomatów.
 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, Klient ponosi koszty dostawy Produktu(ów), Koszty dostawy Produktów wskazane są w Serwisie przy składaniu Zamówienia.
 2. W razie złożenia Zamówienia, na kwotę co najmniej 500 PLN lub wyższą, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 3. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Polski. Administrator dostarcza Produkty pozbawione wad.
 4. Termin dostawy Produktów wynosi do 7 dni roboczych, liczony od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy lub a w przypadku płatności za pobraniem – od dnia złożenia zamówienia. W przypadku otrzymania płatności przez Sprzedawcę lub złożenia zamówienia, w dniu niebędącym dniem roboczym albo w dniu roboczym po godzinie 17.00 takiego dnia roboczego, termin na dostawę liczony jest od następnego najbliższego dnia roboczego.
  • W przypadku odbioru osobistego Produktów, termin gotowości Produktu do odbioru wynosi do 7 dni roboczych, liczony od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy lub a w przypadku płatności za pobraniem – od dnia złożenia zamówienia. W przypadku otrzymania płatności przez Sprzedawcę lub złożenia zamówienia, w dniu niebędącym dniem roboczym albo w dniu roboczym po godzinie 17.00 takiego dnia roboczego, termin ten liczony jest od następnego najbliższego dnia roboczego. Klient otrzyma powiadomienie o gotowości Produktu do odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia w terminie, Klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
 6. W przypadku nieodebrania przesyłki i jej zwrotu do nadawcy, bądź odmowy jej przyjęcia przez Klienta zostanie ona przesłana do Sprzedawcy. Klient może odebrać na własny koszt osobiście albo zlecić ponowną wysyłkę (co związane będzie z koniecznością poniesienia kosztów ponownej wysyłki). W przypadku zlecenia ponownej przesyłki, Klient nie może jednak zlecić płatności za pobraniem.
 7. Administrator nie realizuje dostaw na adres skrytki pocztowej. Administrator nie realizuje dostaw w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.
 8. Z chwilą dostawy za ryzyko związane z Produktem odpowiada Klient. Klient w pełni obejmie Produkty w posiadanie z chwilą ich dostawy.
 • 9 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawca może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7-8 niniejszego paragrafu. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W szczególności, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone:
  • pisemnie na adres Sprzedawcy: IMPULS.STORE PL Sp. z o.o. sp.k. ul. Stanisławowska 21; 95-080 Bądzyń
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres korespondencji elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@impuls.store
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowi załącznik do Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient powinien zwrócić Produkt na adres: IMPULS.STORE PL Sp. z o.o. sp.k. ul. Stanisławowska 21; 95-080 Bądzyń.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Konsument zobowiązany jest ponieść koszty związane z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży, jeżeli wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie. W wypadku określonym w zdaniu poprzedzającym Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 9. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa jednego z następujących produktów:
  • Produktów personalizowanych (tj. Produktów zindywidualizowanych dostosowanych do życzeń Klienta, Produktów wytworzonych według specyfikacji Klienta)
  • Produktów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • 10 Postępowanie reklamacyjne
 10. Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi świadczone przez Administratora nie są realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem, Użytkownik może złożyć reklamację.
 11. Reklamacja może zostać złożona także wówczas, gdy Użytkownik lub inna osoba, poddaje pod wątpliwość jakość Usług świadczonych przez Administratora lub uważa, iż jej prawa zostały naruszone w związku z funkcjonowaniem Serwisu.
 12. Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w 2 Regulaminu lub w drodze elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@impuls.store
 13. W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy wskazać następującą treść:
  • Imię i nazwisko;
  • Nazwę firmy;
  • Adres e-mail;
  • Numer telefonu;
  • Powód reklamacji i wskazanie sposobu i zakresu naruszenia;
 14. W razie możliwości, przedstawienie dowodu na poparcie zasadność reklamacji – w szczególności obrazu ze zrzutem ekranu.
 15. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści.
 16. Odpowiedź na reklamację złożoną na piśmie udzielana jest także pisemnie, chyba że Użytkownik zażądał odpowiedzi drogą elektroniczną i wskazał swój adres e-mail.
 17. Odpowiedź na reklamację wysłaną pocztą elektroniczną jest udzielana na adres e-mail, z którego została wysłana.
 • 11 Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktów
 1. Jeżeli zakup Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu przez Sprzedawcę, dokonywany jest przez Klienta będącego Konsumentem, wówczas Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktów na zasadach uregulowanych w przepisach Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 2. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady Produktu (lub inne reklamacje związane z Umowami Sprzedaży) mogą być zgłaszane w szczególności:
  • pisemnie na adres: IMPULS.STORE PL Sp. z o.o. sp.k. ul. Stanisławowska 21; 95-080 Bądzyń;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@impuls.store
 3. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może od Umowy Sprzedaży odstąpić albo żądać obniżenia ceny albo żądać wymiany towaru na wolny od wad. Jednakże Konsument nie może od Umowy Sprzedaży odstąpić, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na Produkt wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony przez Sprzedawcę lub naprawiany, chyba że wady są nieistotne.
 4. Jeżeli Konsument odstępuje od Umowy Sprzedaży z powodu wady Produktu, strony Umowy Sprzedaży powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia.
 5. Jeżeli Konsument żąda obniżenia ceny z powodu wady Produktu, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
 6. Jeżeli Sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł Konsument.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

 • 12 Newsletter
 1. W ramach usługi Newsletter, Administrator będzie dostarczać Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, w różnych odstępach czasu informacje, w tym informacje handlowe, dotyczące promocji, nowych ofert czy produktów lub usług, wydarzeń, konkursów, etc. oferowanych przez Administratora.
 2. Aby zapisać się na Newsletter, Użytkownik powinien:
  • Podać swój adres e-mail;
  • Zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności;
  • Wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
 3. Umowa o świadczenie usługi Newsletter jest zawarta na czas nieokreślony, z chwilą zapisania się na Newsletter przez Użytkownika. Użytkownik otrzyma od Administratora również potwierdzenie zapisania na Newsletter poprzez wiadomość e-mail.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newsletter poprzez kliknięcie w odpowiedni odnośnik w otrzymanej wiadomości e-mail lub poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usługi Newsletter na adres poczty elektronicznej Administratora.
 • 13 Wymagania techniczne

Użytkownik chcący uzyskać dostęp do Serwisu, powinien posiadać:

 1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
 2. przeglądarkę internetową w aktualnej wersji;
 3. włączoną w przeglądarce internetowej obsługę plików Cookies.
 • 14 Prawa własności intelektualnej. Odpowiedzialność Administratora.
 1. Serwis jest własnością Administratora. Baza danych Serwisu, oprogramowanie Serwisu umożliwiające korzystanie z Usług, oraz wszelkie inne elementy dostępne w Serwisie o cechach utworu i pochodzące od Administratora, są jego wyłączną własnością intelektualną.
 2. Użytkownik może wykorzystywać Serwis i dane w nim zawarte wyłącznie w zakresie określonym przez Regulamin – na własne potrzeby. W konsekwencji, Użytkownik nie ma w szczególności prawa do:
  • tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w systemie teleinformatycznym Serwisu Administratora;
  • rozpowszechniania, powielania, kopiowania, wykorzystywania w całości lub części informacji umieszczonych w  Serwisie, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży;
  • udostępniania dostępu do Serwisu oraz zawartej na nim bazy danych osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim;
  • uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania Serwisu Administratora;
  • nieuprawnionego pobierania, zmieniania lub usuwania danych zawartych w Serwisie;
  • utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby.
 3. Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Użytkownika spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jaka powstała wskutek niezapewnienia Użytkownikom Usług w czasie trwania przerw związanych z koniecznością przeprowadzenia przez Administratora czynności konserwacyjnych lub związanych z aktualizacją Serwisu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewykonania Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, na skutek okoliczności, powstałych w szczególności na skutek działania siły wyższej, awarii sprzętu, błędów i ingerencji osób trzecich.
 6. Niezależne od Administratora mogą zamieszczać reklamy w Serwisie poprzez linki (linki), banery, itp. Administrator nie ma wpływu na treści dostępne na stronach internetowych tych podmiotów i nie ponosi odpowiedzialności za ich oferty, informacje lub działania. Decydując się na podjęcie działań zalecanych w takiej reklamie, Użytkownik robi to wyłącznie na własne ryzyko.
 • 15 Pozasądowe rozstrzyganie sporów
 1. Konsumenci mają prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów wynikających z zawartych Umów Sprzedaży.
 2. Przykładowe pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:
  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. nr 4 poz. 25, z późn. zm.) Informacje o sposobie dostępu do powyższego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub na stronach internetowych odpowiednich wojewódzkich inspektoratów handlowych.
  • platforma do rozwiązywania sporów on-line, dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  • 16 Postanowienia końcowe
 3. Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności
 4. Administrator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Użytkowników poprzez ich publikację w formie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 5. W odniesieniu do Użytkowników, których adres e-mail jest Administratorowi wiadomy, w wyniku założenia Konta, Administrator powiadomi Użytkownika o zmianie postanowień Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Powiadomienie drogą e-mail będzie ograniczało się do wskazania adresu www, na którym dostępna jest nowa wersja Regulaminu.
 6. Zmiany Regulaminu nie będą dotyczyć Zamówień oraz Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem w życie zmian.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 22.07.2020r.
 8. Załączniki do Regulaminu: wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO IMPULS.STORE PL

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży)

 

_____________________

(data i miejscowość)

_____________________

(imię i nazwisko Konsumenta)

_____________________

_____________________

(adres Konsumenta)

IMPULS.STORE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

 1. Stanisławowska 21;

95-080 Bądzyń

Niniejszym odstępuje od Umowy Sprzedaży zawartej dnia: _________ w całości/w części*.

Odstąpienie dotyczy następujących produktów**:

 Nazwa / rodzaj produktu Cena

 

Proszę o zwrot zapłaconej ceny przelewem, na rachunek bankowy o numerze:

_____________________________________________________________

 

_____________________

Podpis Konsumenta***

*niepotrzebne skreślić

**Tabelę należy wypełnić, jeśli Konsument odstępuje od umowy sprzedaży w części

*** podpis tylko gdy formularz wysyłany jest w formie papierowej

SCROLL UP